اخبار


پوسترهای برتر نهمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران

پوسترهای برتر نهمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران

 

رتبه

عنوان مقاله

ارائه دهنده

گروه

اول

A Definite Tackle to Methanol Induced Optic Neuropathy

آقای دکتر فرزاد پاکدل

Visual Neuroscience

Selection human decellularized crystalline lens capsules

as a scaffold for corneal endothelial tissue engineering

خانم دکتر فریده درودگر

Cornea & lens

A Lab-on-a-chip Model of Glaucoma

آقای دکتر شاهین یزدانی

Glaucoma

دوم

Effects of fibrin glue as a three-dimensional scaffold in cultivated adult human retinal

pigment epithelial cells

خانم دکتر سحر بالاقلی

Retina and Retinal Cell Biology

Design and Characterization of Biodegradable Multi

Layered Electrospun Nanofibers for Corneal Tissue

Engineering Applications

خانم دکتر زهره عرب پور

Cornea & lens

سوم

Genetic screening of Twenty-four Iranian Families Affected

with Retinitis Pigmentosa

خانم دکتر فاطمه سوری

Genetics

Designing, construction and functional analysis of

SFN0011 as a possible next generation antiangiogenic molecule.

آقای دکتر حمید لطیفی نوید

Biochemistry/ Molecular Biology/Retinal Cell Biology

 

 

 

***به برندگان رتبه های اول تا سوم گرنتهای پژوهشی اختصاص خواهد یافت.