اخبار


وبینار هفتگی گروه فوق تخصصی جراحان قرنیه و رفرکتیو دوشنبه 26 خرداد برگزار خواهد شد

  

 

Anterior Segment Weekly Webinar

KC Screening, to make it more easy and practical

Monday, 15th June, 9:30 – 11:00 PM Iran Time

دوشنبه 26 خرداد ساعت 21:30 لغایت 23

Language: persian

Webinar link and live stream