اخبار


وبینار در تاریخ 7 آبان برگزار شد

وبینار UPDATES ON OCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES: A BENCH TO BEDSIDE REVIEW در تاریخ 7 آبان ماه برگزار شد، جهت دین فیلم رکورد شده اینجا کلیک کنید